Procedury bezpieczeństwa

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE SIEDZIBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH SUPERNOVA W BYDGOSZCZY

 

I PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz.284 i 322), ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374).Opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. i rekomendacji MZ, GIS oraz MEN.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Studium Języków Obcych Supernova, uczniów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem.
 3. Procedura określa działania, które minimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje.

III OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach     pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID19.
 4. Przekazuje klientom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem na kurs do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły sjosupernova.pl.
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji klienta oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, maseczki ochronne, rękawiczki. Jeśli klient/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. VI.
 6. Zapewnia dezynfekcję stołów i klamek.

IV OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Nauczyciele w czasie pracy obowiązani są nosić maseczkę lub przyłbicę przebywając w sali lekcyjnej oraz  poza nią.
 4. Wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 5. Dbają o higienę rąk – często myją dłonie mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

V OBOWIĄZKI UCZNIÓW /RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Uczniowie / rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Studium Języków Obcych Supernova.
 2. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie zdrowe osoby (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca ucznia również musi być zdrowa.
 3. Rodzic/opiekun prawny nie może przebywać w poczekalni szkoły w trakcie zajęć dziecka. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący.
 4. W salach lekcyjnych , poczekalni szkoły oraz podczas poruszania się po obiekcie obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic.
 5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub wskazanego pracownika szkoły.
 6. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia dzieci we własne przybory i podręczniki. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

VI PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 1:

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowane przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 1,5 odległości i zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy tel. 52 376 18 00 .
 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę): zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium; Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, maskę i rękawiczki.  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.                                                         

Do pobrania:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19